Bel ons

Voorwaarden

GEBRUIKERSVOORWAARDEN ALGEMEEN

Deze website wordt aan u beschikbaar gesteld door Flexvak B.V., Flexvak B.V. is statutair gevestigd te Amersfoort en houdt kantoor te Amersfoort aan de Stadsring 157A. Flexvak B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 60798041.

Door gebruik te maken van de website gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze Gebruikersvoorwaarden. Flexvak behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Bij gebruik van de website zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing.

Nederlands recht is van toepassing op de toegang tot, het gebruik en de werking van onze website, de Gebruikersvoorwaarden, onze dienstverlening en alle geschillen die daarop betrekking (kunnen) hebben. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website, daaronder begrepen de (verzameling van) teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, merken, databestanden, software en alle overige werken waar u via de website toegang toe krijgt, komen uitsluitend toe aan Flexvak of haar licentiegevers. Flexvak verstrekt u een tijdelijk, persoonlijk, niet overdraagbaar en niet exclusief recht om de website met inachtneming van de wet en de Gebruikersvoorwaarden te gebruiken. Het is verboden om de informatie die Flexvak via de website beschikbaar stelt, zoals vacatures, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flexvak, al dan niet gebundeld met eigen diensten te herverkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten behoeve van derden te gebruiken.

Aan de inhoud en samenstelling van deze website wordt veel aandacht besteed. Niettemin kan Flexvak er niet voor instaan dat de informatie op de website altijd juist en volledig is. Evenmin kan Flexvak instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van de website. Flexvak sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet op grove schuld van Flexvak.

Flexvak is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt Flexvak zich het recht voor om op de website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Flexvak is niet verantwoordelijk voor de werking en inhoud van deze websites.

Flexvak gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u in ons Privacy statement.

Het is niet toegestaan om deze website te gebruiken op een manier die Flexvak, de overige gebruikers van de website of andere derden zou kunnen hinderen en/of anderszins het goede functioneren van de website, en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Onverminderd haar overige rechten behoudt Flexvak zich het recht voor om u zonder vooraankondiging de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen, indien u zich niet aan de Gebruikersvoorwaarden houdt of anderszins onrechtmatig handelt jegens Flexvak of derden.

Mei 2020

GEBRUIKERSVOORWAARDEN WERKNEMERS

Inleiding

Je inschrijving bij Flexvak is geheel vrijblijvend. Het verplicht jou niet om werk te accepteren en het verplicht Flexvak niet om jou werk aan te bieden. Heb je gesolliciteerd, dan gaan we er wel van uit dat je op zoek bent naar of geïnteresseerd bent in (ander) werk en dat we dus - mondeling, schriftelijk en/of digitaal - contact met je op mogen nemen in verband met (mogelijk) werk en alles wat daarmee verband houdt, zoals het updaten/aanvullen van je profiel. Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is jouw profiel zichtbaar voor - en kan je benaderd worden door – medewerkers Flexvak.

Informatie

Indien je via de website of per e-mail informatie aan Flexvak doorgeeft ben je er zelf voor verantwoordelijk dat deze informatie correct, relevant en volledig is. Flexvak mag er bij haar dienstverlening vanuit gaan dat dit het geval is. Flexvak is bevoegd maar niet verplicht om informatie waaronder informatie van gebruikers, die niet (meer) juist of volledig blijkt te zijn zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen.

Ten aanzien van de inhoud van de door jou verzonden/ge-uploade informatie en het tijdstip van ontvangst daarvan door Flexvak is de registratie hiervan in de systemen van Flexvak beslissend.

Beveiliging

Flexvak neemt beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang tot en gebruik van gegevens in haar systeem te voorkomen. In ieder geval worden de volgende maatregelen genomen:

A. de computer hardware waarop de gegevens van gebruikers worden opgeslagen, zal worden geplaatst in ruimtes waartoe alleen geautoriseerde personen toegang hebben en die beveiligd zijn met branddetectieapparatuur en een toegangscontrolesysteem;

B. Flexvak maakt gebruik van antivirus programma’s en encryptie om gegevens en bestanden zo goed mogelijk te beschermen tegen hackers en bekende virussen;

C. Flexvak gebruikt zogenaamde firewall technieken om alleen geautoriseerde gebruikers van buiten en binnen Flexvak toegang te geven tot de voor hen relevante gegevens.

Je dient je ervan bewust te zijn dat het onmogelijk is om volledig uit te sluiten dat jouw gegevens onbevoegd en/of onrechtmatig worden gebruikt of ongewild worden aangetast of verloren gaan. Flexvak aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid indien jouw gegevens, ondanks de genomen maatregelen, ongewild worden aangetast of verloren gaan dan wel onrechtmatig of onbevoegd worden ingezien en/of, tenzij dit te wijten is aan de grove schuld of opzet van Flexvak.

Privacy

Flexvak zal je ten aller tijde jouw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Meer informatie hierover vind je in het Privacy statement.

Mei 2020

magnifiercrossmenuchevron-down